[rev_slider_vc alias=”hslider1″]

Добро дошли на сајт пројекта ,,Дигитална учионица”!

Дигиталне технологије омогућавају промене наставне праксе али их не гарантују. Да би промена у образовању била одржива и свеобухватна, она захтева системски и вишеструки приступ развоју. Она, између осталог, укључује улагање у инфраструктуру, у образовање наставника (нпр. њихов професионални развој), промену наставног плана и програма, промену начина вредновања и оцењивања ученика, промишљање о садржајима, алатима и методама везаним за наставни план и програм, промовисање сарадње, отварање приступа садржајима – све то у окружењу у коме постоји добро управљање и у коме је осигуран квалитет образовног процеса. Стога, дигитални образовни садржаји представљају само једну од компененти сложене и динамичне појаве као што је то дигитално образовање – тачније речено – дигитални сегмент система образовања.

Током пилот пројекта „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, фокусираћемо се на различите врсте дигиталних уџбеника и на процес наставе и учења, тј. разматраћемо на који начин дигитални образовни садржаји, а превасходно дигитални уџбеници, могу да унапреде и осавремене тај процес. Ипак, како бисмо пратили и доприносили развоју дигиталног образовања, у овом поглављу упознаћемо се са основним појмовима везаним за примену дигиталних образовних садржаја и дигиталних уџбеника чије разумевање нам може помоћи током планирања и организовања наставе и учења.

Циљеви обуке:

null

БАЗА РАДОВА НАСТАВНИКА

Преко 1.000 домаћих задатака наставника
(припрема за дигиталне часове)
изабраних од стране водитеља обуке.

 • оспособљавање тренера (едукатора/ментора) за даље обучавање полазника (учитеља будућег првог разреда и наставника будућег петог разреда) по моделу ”train-the-trainer” – стицање меких вештина;
 • упознавање са принципима конструктивизма у сврху употребе дигиталних садржаја;
 • оспособљавање тренера за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја;
 • практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена;
 • упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе;
 • подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

За припрему програма обуке коришћена су следећа документа:

 • Закон о основама система образовања и васпитања;
 • Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;
 • Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању, усвојио Национални просветни савет у децембру 2013. године на 98. седници;
 • Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, март 2017. године;
 • Правилници о наставним програмима/програму наставе учења за први и други циклус основног образовања и васпитања.
homepage2

Вести и обавештења

Предности онлајн образовања

 • Већа доступност
 • Превазилажење просторних и временских ограничења
 • Прилагођавање темпа учења индивидуалним карактеристикама ученика
 • Ангажовање више чула и конкретизација наставних садржаја
 • Увид у сопствени рад и напредак и усмеравање даљег учења у жељеном правцу
 • Праћење индивидуалног напретка сваког ученика
 • Објективност приликом оцењивања
 • Лакша реализација ефикаснијих врста наставе

Доступност образовања

Онлајн образовање омогућава укључивање свих у образовни процес, тако да настава може да се прилагоди потребама нпр. ученика на болничком лечењу или ученика који су из неког другог разлога одсутни/маргинализовани. Настава, на овај начин, ако је адекватно организована у систему образовања и ако постоје други предуслови (подршка породице и одговарајућа мотивација ученика), заиста може бити свима доступна.

Погодности за наставнике

Онлајн учење помаже и наставницима. Наставници у сваком тренутку имају увид у рад и напредак сваког ученика. Могу видети колико су ученици успешни у учењу, за које делове им је било потребно више времена, а кроз које су веома брзо прошли. На основу тога могу планирати даљи рад. Када је реч о оцењивању, не постоји могућност „хало ефекта” и погрешне процене, јер су тестови и други облици провере знања креирани тако да се врши аутоматско и објективно оцењивање.

Погодности за ученике

За разлику од „класичног” образовања, где се процес наставе најчешће реализује у учионици у којој су присутни сви ученици у исто време, онлајн образовање омогућава ученицима да се учењу посвете у оно време и на оном месту које им највише одговара. Исто тако, сваки ученик је у прилици да наставне садржаје савладава сопственим темпом, што доприноси појачаној индивидуализацији процеса учења. Индивидуализацији доприноси и мултимедијалност наставног садржаја којом се превазилазе недостаци штампаних уџбеника. Наиме, материјали помоћу којих ученици стичу знања садрже текстуалне, аудио и видео елементе, чиме се омогућава да ученици који преферирају аудитивни и визуелни садржај успешније уче. Наставни материјали у дигиталном облику, такође, садрже и велики број анимација и симулација, што доприноси конкретизацији многих наставних садржаја који су ученицима били неразумљиви због своје апстрактности. Када је реч о наставним материјалима који се користе у онлајн образовању, може се рећи да они бришу просторне и временске границе. Ученици могу посматрати ток историјских догађаја или посетити музеј у било ком делу света.
Највећа погодност за ученике је добијање правовремене повратне информације која им омогућава да сазнају колико су успешно усвојили наставни садржај. Тако могу више времена посветити оним садржајима који им представљају проблем и усмерити даље учење у жељеном правцу.

ОСОБИНЕ ДИГИТАЛНОГ УЏБЕНИКА

ЛАКО УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ

ПРИЛАГОДЉИВ ДИЗАЈН

ПРИЛАГОЂЕН ПАМЕТНИМ ТЕЛЕФОНИМА

МОЖЕТЕ ГА ПОНЕТИ СВУГДЕ СА СОБОМ