Влада републике Србије

logoministarstva

Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање васпитања и образовања систематски раде на промовисању дигиталних компетенција које спадају у низ кључних компетенција потребних за квалитетан живот и рад свих грађана.

Дигиталне компетенције подразумевају поседовање скупа знања, вештина, ставова, способности и стратегија неопходних за квалитетно коришћење информационо-комуникационих технологија и дигиталних медија, а са циљем промишљеног, флексибилног и безбедног унапређивања процеса наставе и учења и других активности у вези са наставничком професијом у онлајн и окружењу без примене интернета (Ferrari, 2012).

Основне дигиталне компетенције се најпре развијају у систему образовања, а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у својим наставним областима користе модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу информационо-комуникационих технологија.

computer_class

Циљ пилот – пројекта „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА” – „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” је да допринесе развоју дигиталних компетенција наставника и посредно, дигиталних компетенција ученика. У фокусу је стицање знања и вештина потребних за интегрисање дигиталних образовних материјала и дигиталних уџбеника у процес наставе и учења. Пројекат је у пилот фази, након чега ће бити извршена анализа степена примене доминантних приступа настави, задовољства корисника и могућих мерљивих ефеката на ученичка постигнућа приликом коришћења дигиталних образовних материјала и дигиталних уџбеника.

Завод за унапређивање образовања и васпитања посебно води рачуна о делу пројекта који се односи на обуку око 2.000 учитеља првог разреда и предметних наставника петог разреда основног образовања.
У циљу успешне реализације каскадних обука, обучено је 98 потенцијалних водитеља обука за запослене у образовању. Након тога је извршен избор и сертификација одговарајућег броја водитеља који ће обучавати и пружати подршку групи изабраних наставника. Број наставника, за чију обуку ће бити задужен по један водитељ, зависиће од броја пријављених/изабраних наставника у оквиру одређене школске управе. Након реализације иницијалне обуке, водитељ је у обавези да на договорен начин пружа менторску подршку наставницима за рад са дигиталним образовним материјалима и дигиталним уџбеницима. Од наставника који добију обуку, опрему, дигиталне материјале и подршку водитеља се очекује да своја искуства пренесу свим запосленима у школи путем презентације на седници Наставничког већа.

У циљу успешне реализације каскадних обука, обучено је 98 потенцијалних водитеља обука за запослене у образовању. Након тога је извршен избор и сертификација одговарајућег броја водитеља који ће обучавати и пружати подршку групи изабраних наставника. Број наставника, за чију обуку ће бити задужен по један водитељ, зависиће од броја пријављених/изабраних наставника у оквиру одређене школске управе. Након реализације иницијалне обуке, водитељ је у обавези да на договорен начин пружа менторску подршку наставницима за рад са дигиталним образовним материјалима и дигиталним уџбеницима. Од наставника који добију обуку, опрему, дигиталне материјале и подршку водитеља се очекује да своја искуства пренесу свим запосленима у школи путем презентације на седници Наставничког већа.

Сви учесници пројекта, сертификовани водитељи и одабрани наставници ће добити предвиђену ИКТ опрему коју ће користити у оквиру васпитно-образовног рада.
Циљеви обука за водитеље/наставнике су:
• оспособљавање водитеља за даље обучавање полазника (учитеља будућег првог разреда и наставника будућег петог разреда) по моделу „train-the-trainer” – укључујући и стицање меких вештина;

• упознавање са принципима конструктивизма у сврху употребе дигиталних садржаја;
• оспособљавање тренера за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја;
• практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационалније коришћење времена;
• упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе;
• подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу.

Приоритетна област на коју се програм односи је:
П1 – Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.
Програм обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање следећих компетенција учитеља и наставника:
(К1) компетенције за уже стручну oбласт
(К2) компетенције за поучавање и учење
Материјал за обуку припремљен у оквиру пројекта представља компилацију текстова који служе:
• стицању одређеног скупа дигиталних компетенција за рад уз помоћ информационо-комуникационих технологија,
• промовисању педагошке примене ИКТ-а у настави са фокусом на конструктивистички приступ организовању наставе и ревидирану Блумову таксономију као једну од кључних инструмената за планирање васпитно-образовног рада,
• бољем разумевању карактеристика дигиталног образовања,
• упознавању са врстама, фазама развоја, појединим и специфичним одликама квалитета дигиталних образовних садржаја и дигиталних уџбеника,

• упознавању са системима за управљање учењем (ЛМС – learning management systems),
• упознавању са тренутном понудом дигиталних уџбеника од стране домаћих издавача и стицању вештина и знања за коришћење дигиталних уџбеника из дате понуде.