Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском кретању; Графичко представљање зависности брзине и пута од времена

Аутор: Зорица Вукас, ОШ "Бранко Радичевић", Београд (Земун)
Година обуке: 2020.