ЗАВРШНИ ИСПИТ
НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Упутство за дежурне наставнике

За добијање уверења о савладаној обуци (акредитована обука која носи 8 поена стручног усавршавања) потребно је да:

 • прочитате Упутство за дежурне наставнике,
 • прегледате видео упутство,
 • преузмете материјале (и упознате се са Стручним упутством за спровођење завршног испита које се налази у секцији МАТЕРИЈАЛИ),
 • успешно решите тест.

 

ТЕКСТ УПУТСТВА ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

 • директор школе из реда запослених одређује наставнике који ће дежурати на завршном испиту у другој школи, а надлежна окружна комисија распоређује дежурне наставнике по школама;
 • приликом одабира дежурних наставника директор води рачуна да међу дежурним наставницима не буду наставници чија су лична деца ученици осмог разреда, као ни наставници који предају предмет који се тога дана полаже;
 • наставници дежурају у простору у којем ученици полажу завршни испит и испред тог простора;

 Дежурни наставник има обавезу да:

 • потпише и преузме решење[1] о именовању за дежурног наставника са распоредом дежурства (назив школе и место);

Завршни испит – активности:

 • завршни испит полаже се 27, 28. и 29. jуна 2022. године са почетком у 9 часова;
 • дежурни наставници долазе у школу најмање сат времена пре почетка полагања завршног испита, односно у 8 часова;
 • директор школе – председник школске комисије, на основу решења, распоређује дежурне наставнике у простор у којем се одвија завршни испит, тако да у простору буде један дежурни наставник на сваких десет ученика, односно два дежурна наставника уколико се завршни испит полаже у учионицама;
 • испред простора дежура један наставник;
 • уколико се завршни испит полаже у учионицама, испред дежура један наставник који по правилу покрива до пет учионица, у зависности од распореда учионица где се полаже завршни испит;
 • дежурни наставници одлажу своје личне ствари (торбе, искључене мобилне телефоне и слично) у за то предвиђен простор, који обезбеђује директор школе – председник школске комисије;
 • пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;
 • aко се завршни испит полаже у једној просторији кеса са тестовима се отвара у просторији где се полаже завршни испит;
 • уколико се завршни испит полаже у више просторија/учионица, на позив директора школе – председника школске комисије, довољан број дежурних наставника (по један из сваке просторије/учионице) присуствује отварању кеса и подели тестова у складу са бројем ученика, односно бројем просторија у којима се реализује полагање завршног испита. Дежурни наставник у пратњи директора школе – председника школске комисије и супервизора одлази до просторије/учионице у којој дежура и у којој се налази други дежурни наставник;
 • процес отварања кеса бележи супервизор видео снимком. Видео снимак супервизор прилаже уз свој извештај, који се доставља електронским путем;
 • дежурни наставник записнички преузима тестове (Образац 6а/6б/6в) од директора школске комисије – председника школске комисије за ученике за које је задужен да дежура.
 • дежурни наставници прегледају ђачке књижице ученика и проверавају да ли имају оверене фотографије и залепљену Идентификациону налепницу са QR кодом и осмоцифреном шифром ученика (са Обрасца 41);
 • дежурни наставници проверавају да ли ученици имају прописан прибор (за српски, односно матерњи језик и комбиновани тест – графитну и плаву хемијску оловку и гумицу; за математику – графитну и плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар). Плаве хемијске оловке обезбеђује школа, не оловку пиши-бриши;
 • дежурни наставници деле тестове ученицима. Ученицима се даје комплетан тест који се састоји од Идентификационог обрасца – омотнице теста и дела теста са задацима.
 • никако не треба одвајати Идентификациони образац – омотницу теста од текста са задацима пре почетка испита. Одвајање омотнице од теста врши се на крају полагања;
 • пре почетка времена за рад ученик уноси идентификационе податке на Идентификациони образац – омотницу теста (Примерак за школу и Примерак за ученика);
 • дежурни наставник проверава унете податке на Идентификационом обрасцу – омотници теста, као и слагање страна теста са Идентификационим обрасцем (идентификациони кључ, ознака у горњем десном углу на свакој страни). Након провере потписује Идентификациони образац – Примерак за ученика;
 • Омотница теста се не раздваја од теста до завршетка рада;
  НАПОМЕНА: у случају да ученик направи грешку приликом уношења идентификационих података, не мора се вршити замена теста. Дозвољено је грешку исправити тако што ће се прецртати нетачан податак. Ове исправке се неће третирати као обележавање тестова.
  Тест треба обавезно заменити уколико је физички оштећен (исцепан или згужван) и ако се процени да такав тест неће моћи да прође кроз скенер.
  У случају да тест треба заменити, врши сезамена целог теста; нови тест доноси наставник који дежура испред просторије/учионице; на тесту који се мења прецртавају се све стране и одлаже се са стране; након завршетка времена за рад и предаје тестова, враћа се и тест који је замењен као неисправан. Преузимање додатног/заменског теста врши се записнички (Образац 6а/6б/6в);
 • дежурни наставник објашњава ученицима процедуру на завршном испиту, тако да сви чују сва упутства.

Ученицима треба јасно објаснити да:


 • Испит траје два сата, што значи да имају довољно времена, да не треба да журе и да најпре пажљиво прочитају упутство на тесту.
 • Препоручљиво је да одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају, плавом хемијском оловком (две хемијске оловке налазе се на клупи и обезбедила их је школа). Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
 • Препоручљиво је да прво ураде задатке које знају.
 • Не смеју имати никакав прибор осим прописаног и да се за време испита морају понашати дисциплиновано (да не ометају једни друге, да не преписују, да се не консултују, јер ће у супротном бити удаљени са испита).
 • Да по завршетку рада, када желе да предају свој тест, позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • Испит се завршава у 11 часова, а ученици не смеју напуштати просторију у којој се полаже испит првих 45 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Могу да постављају питања пре него што испит почне, уз напомену да касније неће бити додатних објашњења.

 • дежурни наставник прати ток завршног испита и остварује по потреби комуникацију са дежурним наставником који је испред простора, односно учионице (комуникација са директором школе, замена теста, тоалет, дисциплина…);
 • тражи од ученика који раније предају тест да још једном провере да ли су све одговоре написали хемијском оловком и ако нису, да то ураде.
 • пола сата пре завршетка испита, обавести ученике о преосталом времену и подсети их да све одговоре морају да напишу плавом хемијском оловком.
 • 15 минута пре завршетка испита, поново обавести ученике о преосталом времену, подсети их да све одговоре морају да напишу плавом хемијском оловком и да до краја испита више не могу да напуштају просторију.
 • приликом преузимања теста од ученика који је завршио рад, односно након истека времена које је предвиђено за рад, дежурни наставник још једном проверава унете податке на обе стране омотнице теста, лепи Идентификациону налепницу (Образац 41) на за то предвиђено место идентификационог обрасца – Примерак за школу (уколико ученик не поседује налепницу – Образац 41, на место предвиђено за лепљење налепнице ручно уписује ИБУ). Затим, прегледа да ли је ученик попунио тест хемијском оловком, потписује сваку страну теста, као и идентификациони образац Примерак за школу. Тек тада раздваја омотницу од теста и Примерак за ученика (без налепнице) дежурни наставник даје ученику, а Примерак за школу (са налепницом) задржава;
 • дежурни наставник предаје искоришћене, неискоришећене и неважеће (поништене) тестове директору; осим тестова, директору предају и идентификационе обрасце – примерке за школу, што се констатује записнички (Образац 6а/6б/6в – у зависности од теста који је тога дана);на крају завршног испита дежурни наставник сачињава и потписује Записник о току полагања завршног испита (Образац 7, 7а, 7б);
 • уколико је одлука председника школске комисије да идентификационе налепнице (Образац 41) остају у школи, помаже око прикупљања ових образаца и предаје их председнику школске комисије.

[1] Модел решења припрема Министарство.

Видео упутство

Кликните на дугме “Play”  које се налази на средини екрана:

Материјали за преузимање

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛЕ:

Пре него што приступите полагању теста на следећој страни, потребно је да се упознате са Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину.

Тест

 • Да бисте добили уверење о савладаној обуци, потребно је да успешно урадите тест испод, тј. потребно је да тачно одговорите на сва питања у тесту.
 • Уколико вам, након предаје теста, неки од одговора буде нетачан, појавиће се обавештење да је потребно поново да урадите тест. Број покушаја није ограничен.

[qsm quiz=1]