Шта је дигитални уџбеник?
Блог
Шта је дигитални уџбеник?

Дигитални уџбеник је дигитално и дидактички обликовано наставно средство којe се користи у образовно-васпитном раду у школи ради стицања знања, вештина, ставова и уверења који замењује или допуњује штампани уџбеник и који захтева примену ИКТ уређаја.

 

Развој дигиталних уџбеника

 

Основни елементи штампаног уџбеника су текст и илустрације. Основни елементи савременог дигиталног уџбеника су и интерактивни и мултимедијални елементи.
Налази одређених истраживања указују на то да дигитални уџбеник доприноси унапређењу квалитета наставе и учења и повећању ученичких постигнућа (OECD, Beyond Textbooks: Digital Learning Resources as Systematic Innovation in the Nordic Countries. Paris: OECD Publishing, 2009).
Дигитални уџбеник се заснива на мултимедији и хипертексту и стога није линеаран него се његов садржај грана.
Досадашња пракса указује да електронско објављивање књига и уџбеника углавном прати и пролази кроз већину фаза које карактерише и традиционално објављивање књига. Наиме, овде се примарно мисли на процес писања, прихватања и одобравања садржаја књиге или уџбеника. Међутим, за разлику од традиционалног штампања књига или уџбеника, при објављивању електронских издања постоје и додатни, специфични захтеви који се морају узети у обзир. За успешно објављивање и дистрибуцију електронских књига и уџбеника неопходно је поштовање одређених стандарда и критеријума израде оваквих публикација који се односе на техничке захтеве, врсту и формат медија, мултимедијалне елементе, метаподатке (стандарди који се односе на комбиновање текста, графичких елемената, аудио, видео записа, као и анимација), регулисање доступности, валидност наставног садржаја, приступ и поседовање (куповина) електронских издања. Постоји и скуп стандарда који дефинише на који начин, када, у којој мери и путем којих протокола (технички аспект) може да се приступи, користи или пак купи електронско издање.
Дакле, дигитални уџбеник је уџбеник који захваљујући електронском окружењу садржи све елементе штампаног уџбеника али је проширен елементима/функционалностима које омогућавају доступност и другим садржајима: слика, аудио, видео, анимација, симулација (елементи мултимедије), као и елементима који омогућавају виши степен функционалности: тестови, образовне игре, форуми који омогућавају интеракцију.
Дигитални уџбеник се може користити у контексту активног и колаборативног учења, омогућава више начина на основу којих се може реализовати настава и подстицати учење, омогућава праћење напретка и олакшава процес вредновања и оцењивања.
За разлику од традиционалних уџбеника, дигитални уџбеници могу допринети настави и учењу промовишући активну улогу ученика (кроз њихову директну интеракцију са уџбеницима), развој генеричких компетенција, саморегулацију процеса учења, диверсификовано организовану наставу, индивидуализацију.

Претходна
Следећа