ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА
Блог
ВРЕДНОСТ КРИТИЧКОГ ПРИЈАТЕЉА

Весна Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 

У процесу подршке унапређивању дигиталних компетенција и унапређивању сопствене праксе у овој области значајну улогу могу имати колеге које могу једни другима бити критички пријатељи. Понекад је тешко видети све одлике своје праксе сам, те нам је за то потребна перспектива других, као неке врсте огледала. Осим тога у неким ситуацијама може нам бити потребан неко ко ће нам пружити подршку, помоћи нам да сагледамо своје планове и праксу на другачији начин, или да боље разумемo резултате својих активности и сл. Управо укључивање критичког пријатеља може да помогне у томе.

 

Ко је критички пријатељ?

Термин критички пријатељ се први пут помиње осамдесетих година прошлог века с циљем да се унапреди рад школа. Према том приступу не може се направити успешна промена без трајног и рефлексивног односа оних који су укључени у процес промене.
Критички пријатељ је особа од поверења која пружа подршку и подстиче на преиспитивање (Bennett, M., Madigan, I., Radulović, L., Miškeljin, L. 2013). У пракси је важно да имате особу која стално мења ваш фокус, подстичући вас да гледате кроз вишеструка сочива како би дошли до одговарајућег решења (Costa, A., Kallick, B. 1993).
Реч „критички” у овој синтагми не значи процењивање, оцењивање, нити било ка­кво вредновање и сл. Она значи да се постојећа пракса или тренутна ситуација сагледава на другачији начин, непристрасно, са неутралне стране и сл. То је особа која нас позива да сагледамо нешто из другачијег угла, која износи своје становиште и гледиште које може бити другачије и представља позив на критичко преиспитивање.
Реч „пријатељ” у овој синтагми има значење попут партнера који се искрено интересује за праксу свог колеге, који га подржава, храбри, пажљиво слуша, поставља питања, подстиче на промишљање и преиспитивање различитих могућности и решења. То је особа која не тражи грешке или недостатке, већ подстиче професионални развој колега, долажење до успеха, осећаја задовољства и професионалне остварености колега.

 

Ко може бити критички пријатељ?

Критички пријатељ може бити колега из установе, али и ван ње. Постоје различити формални и неформални начини за доделу улоге критичког пријатеља неком наставнику, односно стручном сараднику. Избор колеге који ће имати улогу критичког пријатеља може бити и потпуно неформалан у смислу да наставник такву улогу додели неком од својих колега у чије мишљење и суд има поверења, чију стручност, рад и искуство посебно цени и сл. Може се десити и организовати да колеге буду један другоме критички пријатељ. Исто тако, може се школи или одређеном наставнику доделити критички пријатељ на формалан начин тако што то може бити неко ван установе у оквиру неког пројекта, или неко из установе, али коме је та улога званично додељена у оквиру процеса самовредновања у школи и сл.
У сваком случају, критички пријатељ може да буде само неко са искуством и стру­чношћу.

 

Која је улога критичког пријатеља?

Улога критичког пријатеља је и супервизорска и партнерска, он помаже колеги у унапређивању сопствене праксе и његовом професионалном развоју. У основи оваквог приступа развоју и унапређивању праксе је колегијална подршка, професионални дијалог и размена корисних искустава и примера добре праксе. Из овога произилази да улога критичког пријатеља није пуко давање савета, већ прикупљање, презентовање и коришћење релевантних података и резултата, постављање одговарајућих питања, подстицање колега на преиспитивање сопствене праксе и сл.

 

Профил критичког пријатеља

Критички пријатељ је ентузијаста, усредсређен и посвећен својој улози. Стрпљив је и осетљив за потребе и темпо рада колега. Поштује колеге и поседује и показује емпатију према њима. Уме да функционише и ради у тиму. Он прати и истиче успехе, како би колега увидео добре стране своје праксе, али и донео одлуке о аспектима рада које ће променити. Критички пријатељ пажљиво слуша, настоји да разуме колегу, охрабрује и подстиче колегу у преиспитивању сопствене праксе и сл. Све време се на различите начине бави успостављањем климе поверења између њега и колега. Усредсређен је на конкретне активности. Повремено поново позива колегу на сагледавање праксе или неке конкретне ситуације из другог угла. Критички пријатељ не одговара на питања на која би могле колеге саме да одговоре. Он не намеће своје гледиште на ситуацију као једино исправно. Када даје колеги повратну информацију о раду она се искључиво односи на аспекте активности, а не на личне карактеристике колеге. Он не доноси пребрзо закључке. Да би разумео контекст, намере и потешкоће колега систематски прати ситуацију током једног временског периода. Увек има на уму да није спољашњи евалуатор. Критички пријатељ је флексибилан и способан да професионално расуђује. Он је спреман да управља могућим конфликтима и да гради тим. Једна од најдрагоценијих способности критичког пријатеља је обезбеђивање одговарајуће равнотеже између подршке и изазова (Watling et al. 1998).

 

Које су користи за школу и појединца?

Ангажовање критичког пријатеља у најширем смислу доприноси унапређивању праксе појединца и квалитета рада школе.
Користи које школа може имати од сарадње, односно ангажовања критичког пријатеља су већи степен:

  • саморазумевања,
  • разумевања процеса промене,
  • отворености за критику,
  • учествовања у правом дијалогу,
  • ефикасности у управљању променама,
  • ефикасности у самоевредновању и праћењу сопственог деловања,
  • промишљања у дефинисању и постављању циљева и приоритета,
  • самопоузданости у упрвљању и унапређивању рада,
  • сазнања како да користе критичког пријатеља, како да се умреже и користе друге спољашње изворе подршке,
  • сазнања о томе како да усвоје и одрже „навику ефикасности” (према Doherty et al. 2001) .

Критички пријатељ повећава капацитет наставника за објективнију слику о сопственом раду, за већу отвореност према новинама и конструктивнјим решењима. Очекујемо да ће успостављена мрежа колегијалне подршке у оквиру овог пројекта допринети развоју дигиталних компетенција наставника, односно њихове праксе у школи која ће допринети развоју дигиталних компетенција ученика.

Претходна
Следећа